Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Οι εργάτες του Θεού - Δάσκαλος Ιωάννης

Θέλω δώσει Εξουσίαν εις oρισμένους υπερτέραν άλλων, και θέλω τιμήσει αυτούς διά της Εμπιστοσύνης Μου ως φορείς υπηρετήσαντες αρχαιότερον εις Εμέ, εις διαφόρους χρονικάς, κοσμικάς περιόδους. Ουδείς όμως εξ αυτών θέλει καταστεί ανώτερος όλων και εις ουδένα θέλω ρίψει το όλον βάρος του Έργου Μου. Όλοι ομού ίσοι, εργαζόμενοι δι' Εμέ, και αποτεινόμενοι και λογοδοτούντες εις Εμέ, θέλουν προχωρήσει.

Οι έχοντες μεγαλυτέραν εξουσίαν, ουχί λόγω ευνοίας, αλλά προϋπηρεσίας των όπως είπον, θέλουν καθοδηγεί και συμβουλεύει άλλους και ενεργείν εξ Ονόματός Μου. Συνεργάτες Μου προσκείμενοι πλησιέστερον Εμού, και εκτελούντες Εντολάς Μου, και ουχί αρχηγοί συνανθρώπων ή ομάδων τινων. Δεν θέλουν λάβει ιδιαιτέρας τιμάς εν τη Γη παρά των ανθρώπων, αν και ωρισμένοι τούτων, των πλέον αμέσων Συνεργατών Μου, θέλουν κατ' εξαίρεσιν τιμηθή με ανθρωπίνας διακρίσεις και τιμάς και κοσμικήν ισχύν.

Ταπεινοί εν μέσω ταπεινοτέρων θέλω διατηρήσει την καρδίαν των, και εν καιρώ δέοντι θέλω αναβιβάσει τούτους μέχρι των ποδών Μου. Θέλουν γεννηθεί και βιώσει και εργασθεί εις άπαντα τα σημεία της Γης, με κέντρον μεγαλυτέρας ισχύος την Κεντρικήν Ευρώπην. Εις την χώραν σας την παλαιοτέραν του Πνευματικού Φωτός, θέλω εκ νέου αναστήσει Μυστήρια και πλείστους εξ Ελλήνων καταστήσει κοινωνούς και ιεροφάντας. Εις τον τόπον που ονομάζεται Ελλάς, ευρίσκονται τέσσερις-πέντε ομάδες, διαφορετικώς εκάστη εργαζομένη της άλλης, ισόβαθμοι, και εν συνόλω και μεμονωμένως. Θα φέρω αυτάς εν καιρώ δέοντι εις επαφήν αναμεταξύ των προς ανταλλαγήν εμπειριών, και αλληλοεκπαίδευσιν, και τότε θέλω εκ νέου χωρίσει αυτάς και τα πρόσωπα που τας απαρτίζουν, ώστε έκαστος ν' απευθύνεται εις Εμέ, να εμπνέεται εξ Εμού και να λογοδοτή εις Εμέ.

Ούτοι πάλιν θέλουν άλλας ομάδας δημιουργήσει, ως καθοδηγηταί τρόπον τινά, λόγω αρχαιότητος. Δεν θα εργασθούν μαζί πλέον των δύο ατόμων καθ' όλην την γραμμήν και γήινην ζωήν των, και πάλιν έκαστος εκ των δύο θέλει ενεργεί εις ωρισμένην ειδικότητα και τομέα, όπου, τρόπον τινά έχει ιδιαιτέραν έφεσιν. Θέλω διαχωρίσει παλαιάς και συμπτύξει νέας γνωριμίας και πάλιν διασκορπίσει αυτάς, ως διασκορπίζεται ο σπόρος και μεταφέρεται ένθεν κακείθεν υπό του ανέμου. Η σπορά όμως μία και οι σπόροι όμοιοι.

-Δάσκαλος ΙωάννηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)